Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Rekonwersja

REKONWERSJA – Vademecum

Rekonwersja to ogół przedsięwzięć finansowanych lub organizowanych przez resort ON na rzecz uprawnionych osób i realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z przedsięwzięć pomocy rekonwersyjnej można korzystać tylko na terenie kraju.

Zasadniczą grupą osób uprawnionych korzystających z pomocy rekonwersyjnej są żołnierze. Ich prawo do określonych świadczeń wzrasta proporcjonalnie do lat służby wojskowej i kształtuje się następująco:

 • posiadający wysługę co najmniej 3 lata zawodowej służby wojskowej – mogą korzystać z doradztwa zawodowego;
 • posiadający wysługę co najmniej 4 lata zawodowej służby wojskowej - mogą korzystać z przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy;
 • posiadający wysługę co najmniej 9 lat zawodowej służby wojskowej - mogą korzystać z praktyk zawodowych.

(Zob.: art. 120 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

AKTY PRAWNE

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz. U. z 2003 r., Nr 179, poz. 1750 z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony: Dz.U. z 2019 r, poz. 330 ).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2004 r., Nr 241, poz. 2416, z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony: Dz.U. z 2018 r. poz. 1459).
 • Rozporządzenie MON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1622).

INFORMACJA ZAWODOWA

Informacja zawodowa obejmuje dane potrzebne zainteresowanemu/poszukującemu pracy do podejmowania kolejnych decyzji zawodowych oraz związanych z zatrudnieniem.
Zapewnia m.in. uzyskanie niezbędnej wiedzy nt.:

 • zawodów i specjalności, w tym zadań, czynności zawodowych i wymagań psychofizycznych oraz szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach;
 • rynku pracy i metod aktywnego poszukiwania pracy;
 • zakresu i form działania instytucji, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy;
 • szkół i instytucji szkoleniowych oraz stron internetowych z informacjami przydatnymi w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub poszukiwaniu pracy.

DORADZTWO (PORADNICTWO) ZAWODOWE

Doradztwo (poradnictwo) zawodowe to:

 • pomoc w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy; umożliwienie realnego wyboru lub zmiany zatrudnienia, albo osiągnięcia właściwego przystosowania zawodowego;
 • pomoc w zakresie wyboru kierunków przekwalifikowanie/doskonalenia zawodowego stosownie do posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i umiejętności oraz potrzeb lokalnego rynku pracy i indywidualnych aspiracji;
 • wskazywanie możliwości rozwoju zawodowego, w tym instytucji szkoleniowych oferujących właściwe w danym czasie i regionie lub oczekiwane kierunki przekwalifikowania;
 • cel główny doradztwa jest realizowany także przy wykorzystaniu testów zainteresowań i preferencji zawodowych.

POŚREDNICTWO PRACY

Pośrednictwo pracy obejmuje:

 • pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny i inne dokumenty wymagane przez zakłady pracy w ramach ubiegania się o zatrudnienie);
 • pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • przekazywanie poszukującym posiadanych ofert pracy;
 • przekazywanie pracodawcom danych osób posiadających poszukiwane przez nich wykształcenie, umiejętności – spełniających ich oczekiwania.

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE:

 • oznacza w praktyce nabycie nowych lub rozszerzenie/odnowienie już posiadanych umiejętności, kwalifikacji i uprawnień zawodowych przy wykorzystaniu środków finansowych resortu ON;
 • jest realizowane - tylko na terenie kraju - poprzez szkolenia, kursy, studia, złożenie wymaganych egzaminów, uzyskanie wymaganych uprawnień lub certyfikatów itp.;
 • wymaga od osób uprawnionych samodzielnych decyzji, co do kierunków szkolenia i wyboru uczelni/instytucji i firm oferujących zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania zatrudnienia;
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach przekwalifikowania zawodowego mogą być finansowane, refundowane lub dofinansowywane.

PRAKTYKA ZAWODOWA

 • praktyka zawodowa polega na samodzielnym wyszukaniu – tylko na terenie kraju - ewentualnego przyszłego pracodawcy i uzgodnieniu z nim możliwości odbycia praktyki na perspektywicznym stanowisku pracy;
 • prawo do odbycia praktyki zawodowej żołnierzowi przysługuje w okresie ostatnich 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej;
 • może się odbyć wyłącznie za zgodą dowódcy jednostki wojskowej oraz zgodą właściciela (dyrektora, szefa itp.) firmy;
 • praktyka to praktyczne sprawdzenie swoich kwalifikacji oraz potwierdzenie wobec pracodawcy kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku pracy;
 • pozwala określić kierunki przekwalifikowania niezbędne do poszerzenia/uzupełnienia posiadanych kwalifikacji i uprawdopodobnienia przyszłego zatrudnienia;
 • zgodnie z zaleceniem zawartym w każdej decyzji dotyczącej zgody na odbycie praktyki zawodowej, w ciągu 14 dni od daty zakończeniu praktyki zawodowej, osoba uprawniona przesyła do dyrektora DSS zaświadczenie o odbyciu praktyki,
 • odbycie praktyki nie ma charakteru wiążącego, ani dla praktyko dawcy, ani dla praktyko biorcy.

ZAKRESY POMOCY REKONWERSYJNEJ

Żołnierze zawodowi

 1. żołnierze w trakcie pełnienia zawodowej służby wojskowej – tylko za zgodą dowódcy - stosownie do liczby lat wysługi, mogą korzystać z pomocy rekonwersyjnej na dwa lata przed zakończeniem zawodowej służby wojskowej, w zakresie:
  • doradztwa zawodowego, o ile pełnią zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
  • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed planowanym zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile zawodową służbę wojskową pełnią co najmniej cztery lata;
  • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnią tę służbę co najmniej dziewięć lat.
 2. w niektórych szczególnych sytuacjach żołnierze tracą uprawnienia do pomocy rekonwersyjnej. Ma to miejsce w przypadku:
  • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
  • prawomocnego wymierzenia kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
  • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
  • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
  • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

(Zob.: art. 120 ust. 1 oraz 111 pkt 1 i 12-15 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

Byli żołnierze zawodowi

 • w okresie do dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 • zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolność do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa mogą korzystać z pomocy - bezterminowo.

(Zob.: art. 120 ust. 1, 2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

Rodziny byłych żołnierzy zawodowych

małżonek (bezterminowo) oraz dzieci (do 18, a pobierający naukę do 25 roku życia), których mąż/żona lub ojciec/matka:

 • zaginął/-ła lub poniósł/-ła śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł/-ła w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

(Zob.: § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia MON z dnia 19 listopada 2014 r.)

Żołnierze zwolnieni z czynnej służby wojskowej

W rozumieniu ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej do kategorii „żołnierzy czynnej służby wojskowej” należą osoby, które odbywają lub pełnią następujące jej rodzaje:

 • zasadniczą służbę wojskową;
 • przeszkolenie wojskowe;
 • terytorialną służbę wojskową;
 • ćwiczenia wojskowe;
 • służbę przygotowawczą;
 • okresową służbę wojskową;
 • służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

(Zob.: art. 59 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

Ww. osoby uprawnione mogą korzystać:

 • żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej może korzystać – w okresie 2 lat – od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej;
  (Zob.: art.133 a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)
 • żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby, pozostającej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej poza granicami kraju (w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa, albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom) – korzysta z pomocy rekonwersyjnej bezterminowo.
  (Zob.: art. 133 a ust. 2 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej)

 Małżonkowie oraz dzieci żołnierzy

 • uprawnieni małżonkowie - bezterminowo;
 • dzieci – do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego lub przekroczenia 18-go roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej - do 25-go roku życia albo, stania się całkowicie niezdolnym do pracy lub do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego powyżej.

(Zob.: art. 133 a ust. 3 ustawy z dn. 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) oraz art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych)

 

PRZEKWALIFIKOWANIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH

 1. żołnierzom zawodowym i byłym żołnierzom zawodowym
  W ramach finansowej pomocy mogą być pokrywane koszty przekwalifikowania zawodowego maksymalnie do wysokości niżej wymienionych kwot:
  • po 4 latach zawodowej służby wojskowej – (aktualnie) 2737,50 zł;
  • po 9 latach służby wojskowej – (aktualnie) 5475 zł;
  • po 15 latach służby wojskowej – (aktualnie) 8212,50 zł;

 2.  uprawnionym rodzinom żołnierzy zawodowych
  Uprawnionym małżonkom i dzieciom ramach finansowej pomocy mogą być pokrywane koszty przekwalifikowania zawodowego maksymalnie do wysokości – (aktualnie) 8212,50 zł.

 3. formy finansowania przekwalifikowania zawodowego
  • finansowanie, tj. bezpośrednie pokrywanie kosztów szkolenia przez Wojskowe Biuro Emerytalne. Należna kwota jest przelewana przez WBE bezpośrednio na rachunek firmy szkolącej (uczelni, instytucji itp.) na podstawie otrzymanej faktury/rachunku;
  • refundacja kosztów (tj. zwrotu kosztów) szkolenia opłaconego przez żołnierza zawodowego/byłego żołnierza/członków rodziny. W tej sytuacji WBE zwraca poniesione koszty przelewając odpowiednie kwoty na rachunek osoby korzystającej z pomocy, po dostarczeniu stosownych dokumentów potwierdzających opłacenie szkolenia;
  • dofinansowanie szkolenia ma miejsce wówczas, gdy koszty przekwalifikowania przekraczają kwotę pomocy rekonwersyjnej, jaką w danym okresie dysponuje osoba uprawniona. Dofinansowanie może zachodzić zarówno w warunkach finansowania jak i refinansowania przekwalifikowania.

 4. opodatkowanie,

  Korzystający z finansowej pomocy rekonwersyjnej, na początku kolejnego roku kalendarzowego, otrzymują z WBE PIT 8c. Na podstawie tego dokumentu kwoty (otrzymane w roku poprzednim w ramach pomocy rekonwersyjnej) doliczają do swoich przychodów i rozliczają z fiskusem. Kwoty wykorzystane na przekwalifikowanie zawodowe są opodatkowane wg zasad ogólnych

         Dodatkowo – poza kwotami przysługującymi na przekwalifikowanie zawodowe - finansowane są:
  • przejazdy z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia i z powrotem (warunkiem jest odległość powyżej 50 km w jedną stronę) do wysokości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pospiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub do leżenia.
  • zakwaterowanie w miejscu szkolenia (także tylko wówczas, gdy szkolenie odbywa się w miejscowości położonej powyżej 50 km od miejsca zamieszkania) do wysokości równowartości 30 noclegów.

   Limit finansowy na pokrycie kosztów jednego noclegu wynosi aktualnie do 135 zł.
   Ww. wysokość limitu oznacza, że resort zwraca faktyczne koszty noclegu wg. posiadanego rachunku /faktury do max. wysokości 135 zł.

   (Zob.: art. 120 ust. 4a pkt 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

   Poniesione koszty przejazdów i noclegów są refundowane
   po zakończeniu szkolenia lub praktyki na podstawie złożonego i udokumentowanego oświadczenia o faktycznie poniesionych kosztach:
   •  żołnierzom zawodowym - przez dowódcę jednostki wojskowej;
   •  byłym żołnierzom zawodowym, małżonkom i dzieciom - przez dyrektora WBE

    (Zob.: § 6 ust.2 rozporządzenia MON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych Dz. U. z 2014 r. z 20.11.2014 r., poz. 1622)

 5. praktyki zawodowe
  Żołnierze zawodowi odbywający praktyki zawodowe są uprawnieni, poza limitami finansowymi określonymi powyżej i odnoszącymi się do przekwalifikowania zawodowego, korzystają z prawa do zwrotu kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania w miejscu odbywania praktyki zawodowej wg następujących zasad:
  • do wysokości 20 przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu wg taryfy pospiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, z wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub do leżenia, z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem (jeśli odległość od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki przekracza 50 km w jedną stronę),
  • do wysokości równowartości 30 noclegów w miejscu szkolenia (warunkiem jest odległość od miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki powyżej 50 km).

   Limit finansowy na pokrycie kosztów jednego noclegu wynosi aktualnie do 135 zł.Ww. wysokość limitu oznacza, że resort zwraca faktyczne koszty noclegu wg. posiadanego rachunku /faktury do max. wysokości 135 zł.

   (Zob.: art. 120 ust. 4a pkt 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

   Poniesione koszty przejazdów i noclegów są refundowane po zakończeniu praktyki na podstawie złożonego i udokumentowanego oświadczenia o faktycznie poniesionych kosztach.

   Ww. refundacji dokonuje dowódca jednostki wojskowej

   (Zob.: § 13 ust. 5 rozporządzenia MON z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych)

 6. dokumentowanie ukończenia przekwalifikowania zawodowego
  • uprawnieni, którym sfinansowano lub dofinansowano koszty przekwalifikowania zawodowego w terminie do 30 dni przedstawiają właściwemu dyrektorowi WBE dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

   W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, środki finansowe, które zostały wykorzystane na jego opłacenie, podlegają zwrotowi. Zwrot kosztów należy dokonać w terminie 14 dni od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania od organu (WBE).
   (Zob. § 12 rozporządzenia MON z dn. 19 listopada 2014 r.)

   Byłemu żołnierzowi zawodowemu, uprawnionemu małżonkowi lub dziecku, pomoc rekonwersyjna udzielana jest na podstawie wniosku złożonego do dyrektora WBE. Wniosek ten właściwy Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego lub Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień przesyła do dyrektora WBE za pośrednictwem właściwego OAZ ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego. 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO UBIEGANIA

SIĘ O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ ORAZ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ


WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ , powinien zawierać:

 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, PESEL, NIP i adres urzędu skarbowego,
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego,
 • określenie ośrodka szkolenia,
 • termin przekwalifikowania zawodowego,
 • koszt przekwalifikowania zawodowego
 • uzasadnienie wyboru formy pomocy rekonwersyjnej,
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania,
 • informację dotyczące udzielonej już pomocy rekonwersyjnej.

 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 

 1. ŻOŁNIERZ ZAWODOWY – W TRAKCIE PEŁNIENIA SŁUŻBY
  1. WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ

   Załączniki:
   • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
   • zgoda dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
   • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
   • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
   • oświadczenie o korzystaniu z finansowej pomocy na przekwalifikowanie zawodowe.

  2. WNIOSEK O SKIEROWANIE NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ

   Załączniki:
   • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
   • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej (rozkaz, wypowiedzenie);
   • zgoda dowódcy jednostki wojskowej na odbycie praktyki zawodowej;
   • zaświadczenie z instytucji zapewniającej praktykę zawodową o przyjęciu na praktykę zawodową.
   • po zakończeniu praktyki – zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej

 2. BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY

  WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ

  Załączniki:
   • decyzja o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz – w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy (byłego żołnierza zawodowego, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej
   • w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy bezterminowo) i załącza – decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
   • dokument potwierdzający posiadaną wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
   • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń; oświadczenie o korzystaniu z finansowej pomocy na przekwalifikowanie zawodowe.

 3. UPRAWNIONY MAŁŻONEK ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO, KTÓRY PONIÓSŁ ŚMIERĆ LUB ZAGINĄŁ W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ

  WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ

  Załączniki:
   • skrócony odpis aktu małżeństwa;
   • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
   • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

 4. UPRAWNIONE DZIECI ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO, KTÓRY PONIÓSŁ ŚMIERĆ LUB ZAGINĄŁ W ZWIĄZKU ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ

  WNIOSEK O FINANSOWĄ POMOC REKONWERSYJNĄ

  Załączniki:
   • skrócony odpis aktu urodzenia;
   • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
   • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

    Ww. uprawniony mając 18 do 25 lat (niezależnie od ww. dokumentów) dołącza do wniosku dodatkowo:
   • oświadczenie o stanie cywilnym;
   • zaświadczenie o pobieraniu nauki;
   • orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej do 25 roku życia.

 

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY REKONWERSYJNEJ !!!

S K O N T A K T U J S I Ę !!!


Departament Spraw Socjalnych
Wydział ds. Rekonwersji, Pomocy Poszkodowanym i BHP
Aleja Niepodległości 218
00-911 WARSZAWA
tel: 261-845-599, 261-845-512, fax: 261-840-432

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Banacha 2
02-097 WARSZAWA tel: 261-826-678, 261-826-679, 261-826-680, fax: 261-826-674
e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
ul. Warszawska 10
85-915 BYDGOSZCZ
tel: 261-415-306, 261-415-307, 261-415-308, fax: 261-415-319
https://oazbydgoszcz.wp.mil.pl
e-mail:oazbydgoszcz@ron.mil.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
ul. Solna 21
61-736 POZNAŃ
tel: 261-572-006 fax: 261-572-781 tel. kom: 663-663-841
https://wszwpoznan.wp.mil.pl
e-mail: wszwpoznan.kancelaria@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
ul. Ludwika Zamenhofa 32
64-100 LESZNO
tel: 261-677-217, fax: 261-677-206
https://wkuleszno.wp.mil.pl
e-mail: wkuleszno@ron.mil.pl


Więcej o rekonwersji kadr na stronie:
www.wojsko-polskie.pl/twoja armia/rekonwersja

  
 • BIP
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie
Zamenhofa 32
64-100 Leszno
tel. 261677209
fax. 261677206
wkuleszno@ron.mil.pl

  
 • BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej znajdziesz w Polityce Cookies.